1 gennaio 2005

Milano Duomo

Mostra dei Presepi Milanesi